โครงการอาหารกลางวัน สถานีตำรวจภูธรดอยหลวง

หน้าหลัก
ประวัติสถานี
กำลังพลปัจจุบัน
กต.ตร.สภ.ดอยหลวง
สถิติคดีอาญา / จราจร
ตำรวจดีเด่น
หน่วยบริการประชาชน
ชุมชนสัมพันธ์
สวัสดิการหน่วยงาน
คำสั่ง / หนังสือสั่งการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ปฏิบัติการจราจร
ติดต่อเรา

สถานีตำรวจภูธรดอยหลวงเป็นสถานีตำรวจที่ให้บริการประชาชนด้วยความประทับใจ
บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

โครงการอาหารกลางวันสำหรับข้าราชการตำรวจ

********************************

 • ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการอาหารกลางวันสำหรับข้าราชการตำรวจ
 • หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันค่าครองชีพของข้าราชการตำรวจเพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากสินค้าปัจจุบันมีราคาแพง ประกอบกับที่ทำการสถานีตำรวจภูธรดอยหลวงอยู่ห่างจากชุมชน ทำให้เกิดปัญหาในการเดินทาง และข้าราชการส่วนหนึ่งซึ่งพักอาศัยในบ้านพักของข้าราชการได้รับผลกระทบไปด้วย สถานีตำรวจภูธรดอยหลวงจึงได้นำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติในสถานีตำรวจเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของข้าราชการตำรวจ

 • วัตถุประสงค์
  • เพื่อลดค่าครองชีพของข้าราชการตำรวจ และครอบครัว
  • เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในสถานีตำรวจ
  • เพื่อความสามัคคีในหมู่คณะของข้าราชการตำรวจ
 • เป้าหมาย
  • ข้าราชการตำรวจประจำสถานีตำรวจภูธรดอยหลวงทุกนาย
  • ครอบครัวของข้าราชการตำรวจและผู้อาศัยในบ้านพักของข้าราชการตำรวจประจำสถานีตำรวจภูธรดอยหลวง
 • วิธีดำเนินการ
  • ปรับปรุงห้องครัว
  • ปลูกพืชผักสวนครัวโดยใช้พื้นที่ว่างข้างบ้านพัก พื้นที่ 1 งาน
  • จัดทำบ่อซีเมนต์ สำหรับเลี้ยงปลาดุก จำนวน 1 บ่อ
 • ระยะเวลาการดำเนินการ
  • ห้วงระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
 • สถานที่ดำเนินการ
  • จัดทำห้องครัวด้านหลังที่ทำการสถานีตำรวจภูธรดอยหลวง
  • จัดทำบ่อซีเมนต์สำหรับเลี้ยงปลาดุก จำนวน 1 บ่อ ด้านหลังที่ทำการสถานีตำรวจภูธรดอยหลวง
  • พื้นที่ว่างข้างบ้านพักข้าราชการตำรวจ พื้นที่ 1 งาน
 • หน่วยงานรับผิดชอบ
  • หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
   - สถานีตำรวจภูธรดอยหลวง
 • งบประมาณ
  • งบปกติของหน่วย
 • ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • สามารถลดค่าใช้จ่ายของข้าราชการตำรวจได้
  • เกิดความสามัคคีในหมู่คณะข้าราชการตำรวจ

 

************************

 

พันตำรวจโท สมจิตร วิชัยสิทธิกุล ผู้เสนอโครงการ

( สมจิตร วิชัยสิทธิกุล )

สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรดอยหลวง

 

พันตำรวจโท เชาวฤทธิ์ ศรีประยูร ผู้เห็นชอบโครงการ

( เชาวฤทธิ์ ศรีประยูร )

รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรดอยหลวง

 

พันตำรวจเอก ทศภูมิ เจริญพร ผู้อนุมัติโครงการ

( ทศภูมิ เจริญพร )

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอยหลวง
 
ประมวลภาพกิจกรรมตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับข้าราชการตำรวจ
 
พ.ต.อ.ทศภูมิ เจริญพร ผกก.สภ.ดอยหลวง ควบคุมในการจัดทำแปลงผักด้วยตนเอง
จัดแบ่งแปลงผักตามจำนวนบ้านพัก 4 แปลง
เตร็จแล้วรอผักเจริญงอกงามต่อไป
ห้องครัว สภ.ดอยหลวง
บ่อปลาดุก
ผักยังไม่โต ทอดไข่ไก่ไปก่อน
สถานีตำรวจภูธรดอยหลวง 137 ม.8 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จว.เชียงราย 57110
doilaung@hotmail.com โทร 053-790090